آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت
021-88146330
021-88146323
0

سبد خرید شما خالی است!

ورود / ثبت‌نام

ورود کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل‌داده

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور
مشخصات کتاب
 • Rituraj Singh and Joydip Kanjilal
 • 2009
 • انگلیسی
 • 23139
 • 748
 • 0
Rituraj Singh and Joydip Kanjilal

Pro Sync Framework

نویسنده :Rituraj Singh and Joydip Kanjilal

  1
  Benefits of Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  Life Before Sync Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Why the Microsoft Sync Framework? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Installing Microsoft Sync Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  Core Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Synchronization Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Sync Framework Participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Synchronization Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Synchronizing Two Replicas Using Built-in Providers . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  ■CHAPTER 2 Microsoft Sync Framework Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  What Is Sync Metadata? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Metadata Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Components of Sync Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Example of Sync Metadata Use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Sync Metadata Requirement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  ■CHAPTER 3 Working with Synchronization Providers: Part 1 . . . . . . . . 33
  What Is a Sync Provider? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Synchronizing Two Replicas Using Built-in Providers . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Creating a Synchronization Provider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Provider Writer Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Change Tracking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Change Enumeration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Conflict Handling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Conflict Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Resolving Conflicts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Saving the Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Sample Synchronization Provider for Synchronizing
  SQL Server Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  MySyncProvider.cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Overriding Provider Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
  Creating New Customer Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  Synchronizing Replicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Running the Sample Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Synchronizing New Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Detecting and Handling Conflicts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  Synchronize Deleted Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  Finishing Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  ■CHAPTER 4 Working with Synchronization Providers: Part 2 . . . . . . . . 91
  Change Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Creating Sync Providers with Change Units. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  Creating Providers That Use Asynchronous Change Tracking . . . . . . . . . 94
  MySyncProvider.cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  Changing the Customer.cs Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
  Changes in the Synchronizing Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
  Creating a Generic Sync Provider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
  BaseSyncProvider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  Extending the Generic Sync Provider Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  ■CHAPTER 5 Working with File Synchronization Providers . . . . . . . . . . . 119
  Sync Framework Core Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
  File Sync Provider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
  File Sync Provider Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

1394/07/27 23139 748
رمز عبور : tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

کتاب های مرتبط

آموزش Programming Entity Framework : Entity Framework

نویسنده

Julia Lerman

زبان

انگلیسی

ادامه

آموزش Entity Framework 4 in Action : Entity Framework

نویسنده

Stefano Mostarda

زبان

انگلیسی

ادامه

آموزش Entity Framework 6 Recipes : Entity Framework

نویسنده

Brian Driscoll

زبان

انگلیسی

ادامه

نظرات شما

برای ارسال سوال لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.