آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت
021-88146330
021-88146323
0

سبد خرید شما خالی است!

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل‌داده

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

ورود / ثبت‌نام

ورود کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید
مشخصات مقاله
 • 766
 • 0.0
 • 13761
 • 0
 • 0

روش ها و معیار‌های ارزیابی الگوریتم یادگیری ماشین

روش ها و معیار‌های ارزیابی الگوریتم یادگیری ماشینمعیار های متنوعی برای ارزیابی کارایی الگوریتم های یادگیری ماشین، الگوریتم های طبقه بندی و رگرسیون وجود دارد. باید در انتخاب معیارهای ارزیابی کارایی ML دقت به خرج دهیم زیرا:


چگونگی اندازه گیری و مقایسه کارایی الگوریتم های ML کاملا به معیارهایی که انتخاب می کنید وابسته است.


چگونگی وزن دادن به اهمیت ویژگی های مختلف در نتایج، کاملا تحت تاثیر معیار هایی است که انتخاب می کنید.معیارهای کارایی برای مسائل طبقه بندی (classification):ماتریس سر در گمی (confusion matrix):زمانی که خروجی شامل دو نوع کلاس و یا بیشتر باشد، این ساده ترین راه برای اندازه گیری کارایی یک مساله طبقه بندی است. ماتریس سردرگمی چیزی جز یک جدول با دو بعد نیست. مقدار واقعی(actual value) و پیش بینی شده (predicted value). همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، هر دو بعد دارای مثبت-صحیح (TP) ، منفی-صحیح (TN) ، مثبت-غلط(FP) و منفی-غلط (FN) است.ماتریس سر در گمی (confusion matrix)

اصطلاحات مربوط به ماتریس سردرگمی در ادامه توضیح داده شده است.مثبت-صحیح (TP) :


زمانی است که هر دو کلاس واقعی و پیش بینی از نقاط داده 1 است.منفی-صحیح (TN) :


زمانی است که هر دو کلاس واقعی و پیش بینی از نقاط داده صفر است.
مثبت-غلط(FP) :


زمانی است که کلاس واقعی از نقطه داده صفر و کلاس پیش بینی 1 است.
منفی-غلط (FN) :


: زمانی است که کلاس واقعی از نقطه داده 1و کلاس پیش بینی صفر است.


برای محاسبه ماتریس سردرگمی مربوط به مدل طبقه بندی خود، می توانیم از تابع confusion_matrix از sklearn.metrics استفاده کنیم.دقت طبقه بندی (classification accuracy):‌این متداول ترین معیار کارایی برای الگوریتم های طبقه بندی است. می توان آن را در قالب تعداد پیش بینی های صحیح صورت گرفته به نسبت همه پیش بینی های صورت گرفته، تعریف کنیم. با کمک رابطه زیر و با استفاده از ماتریس سردرگمی می توان آن را محاسبه کرد.دقت طبقه بندی (classification accuracy)

برای محاسبه دقت مدل طبقه بندی خود می توانیم از تابع accuracy_score از sklearn.metrics استفاده کنیم.گزارش طبقه بندی (classification report):‌‌ این گزارش شامل امتیاز دقت (Precisions)، یاد آوری (Recall)، F1 و پشتیبانی (Support) است که در ادامه توضیح داده می شوند.دقت:


دقت استفاده شده در بازیابی اسناد می تواند به صورت تعداد اسناد صحیح بازگردانده شده توسط مدل ML ما، تعریف شود. با کمک رابطه زیر و با استفاده از ماتریس سردگمی می توان آن را به سادگی محاسبه کرد.گزارش طبقه بندی (classification report)

یادآوری(recall) یا حساسیت (sensitivity):‌


یادآوری را می توان در قالب تعداد مثبت های بازگردانده شده توسط مدل ML تعریف کرد. با کمک رابطه زیر و با استفاده از ماتریس سردگمی می توان آن را به سادگی محاسبه کرد.یادآوری(recall) یا حساسیت (sensitivity)

اختصاصی بودن (Specificity) : ‌در مقابل یادآوری، اختصاصی بودن را می توان در قالب تعداد منفی های بازگردانده شده توسط الگوریتم ML تعریف کرد. با کمک رابطه زیر و با استفاده از ماتریس سردگمی می توان آن را به سادگی محاسبه کرد.
اختصاصی بودن (Specificity)

پشتیبانی: ‌پشتیبانی را می توان در قالب تعداد نمونه های پاسخ صحیح که در هر کلاس از مقادیر هدف قرار می گیرد، تعریف کرد.امتیاز F1 :این امتیاز، میانگین هارمونیک از دقت و یادآوری را به ما می دهد. به بیان ریاضی، امتیاز F1 میانگین وزن دار از دقت و یادآوری است. بهترین مقدار برای F1 ، 1 و بدترین مقدار صفر است. با کمک رابطه زیر می توان امتیاز F1 را محاسبه کرد.                    𝑭𝟏 = 𝟐 ∗ (𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 ∗ 𝒓𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍) / (𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 + 𝒓𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍)
        
                  


امتیاز F1 یک مشارکت نسبی برابر از دقت و یادآوری دارد. برای دریافت گزارش طبقه بندی از مدل طبقه بندی، می توان از تابع classification_report از sklearn.metrics استفاده کرد.AUC (Area Under ROC curve) :AUC (Area Under Curve)– ROC(Receiver Operating Characteristic) یک معیار کارایی ، بر اساس مقادیر آستانه متغیر برای مسائل طبقه بندی است. همانطور که از نام آن بر می آید، ROC یک منحنی احتمالی است و AUC تفکیک پذیری را اندازه گیری می کند. به بیان ساده تر، معیار AUC-ROC ، درباره قابلیت مدل در زمینه تشخیص کلاس ها به ما اطلاعات می دهد. هرچه AUC بالاتر باشد ، مدل بهتر است.


به بیان ریاضی، با رسم TPR (True Positive Rate) ،می توان آن را ساخت یعنی حساسیت یا یادآوری در مقابل FPR (False Positive Rate) یعنی اختصاصی بودن در مقادیر آستانه متنوع. شکل زیر ROC ، AUC شامل TPR در محور y و FPR در محور x را نشان می دهد.AUC (Area Under ROC curve)

برای محاسبه AUC-ROC می توان از تابع roc_auc_score از sklearn.metric استفاده کرد.LOGLOSS(logarithmic loss) : :همچنین فقدان رگرسیون لجستیک یا فقدان cross-entropy نیز نامیده می شود. به طور کلی روی احتمال تخمین و اندازه گیری کارایی یک مدل طبقه بندی، تعریف می شود که ورودی یک مقدار احتمالی بین صفر و 1 است. با تمایز دادن آن و دقت، بهتر می توان آن را فهمید. همانطور که می دانیم دقت شمارش پیش بینی (مقدار پیش بینی = مقدار واقعی) های انجام شده در مدل ما است در حالی که Log Loss میزان عدم اطمینان از پیش بینی ما بر اساس میزان تفاوت آن از برچسب اصلی است. با کمک مقدار Log Loss می توانیم دید دقیق تری از کارایی مدل خود داشته باشیم. برای محاسبه Log Loss میتوان از تابع log_loss از sklearn.metrics استفاده کرد.مثال: ‌مثال زیر یک راهکار ساده در پایتون را معرفی می کند که یک دید درباره چگونگی استفاده از معیارهای کارایی مطرح شده فوق را روی مدل طبقه بندی دودویی به ما می دهد.                      from sklearn.metrics import confusion_matrix
                      from sklearn.metrics import accuracy_score
                      from sklearn.metrics import classification_report
                      from sklearn.metrics import roc_auc_score
                      from sklearn.metrics import log_loss
                      X_actual = [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
                      Y_predic = [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
                      results = confusion_matrix(X_actual, Y_predic)
                      print ('Confusion Matrix :')
                      print(results)
                      print ('Accuracy Score is',accuracy_score(X_actual, Y_predic))
                      print ('Classification Report : ')
                      print (classification_report(X_actual, Y_predic))
                      print('AUC-ROC:',roc_auc_score(X_actual, Y_predic))
                      print('LOGLOSS Value is',log_loss(X_actual, Y_predic))
                      
                       
           
                     


خروجی:‌ ‌                        Confusion Matrix :
                        [
                          [3 3]
                          [1 3]
                        ]
                        Accuracy Score is 0.6
                        Classification Report :
                              precision   recall   f1-score    support
                           0    0.75     0.50   0.60      6
                           1    0.50     0.75   0.60      4
                        micro avg   0.60     0.60   0.60      10
                        macro avg   0.62     0.62   0.60      10
                        weighted avg 0.65     0.60   0.60      10
                        AUC-ROC: 0.625
                        LOGLOSS Value is 13.815750437193334
                        
                        
            
                      


معیارهای کارایی برای مسائل رگرسیون:درباره رگرسیون و الگوریتم های آن در بخش های قبل صحبت کردیم. در اینجا، معیارهای متنوع کارایی که برای ارزیابی پیش بینی ها در مسائل رگرسیون مورد استفاده قرار میگیرد را معرفی می کنیم.میانگین خطای مطلق (mean absolute error - MAE) :‌ ‌این ساده ترین معیار خطا است که در مسائل رگرسیون مورد استفاده قرار میگیرد. اساسا MAE مجموع میانگین اختلاف مطلق بین مقادیر واقعی و پیش بینی است. به بیان ساده تر، با کمک MAE می توان فهمید که پیش بینی ها چقدر اشتباه هستند. MAE جهت گیری مدل را مشخص نمی کند، یعنی هیچ نظری درباره کم کارا بودن (underperformance) یا پر کارا بودن (overperformance) مدل نمی دهد. رابطه زیر فرمول محاسبه MAE است.میانگین خطای مطلق (mean absolute error - MAE)

در اینجا، Y برابر است با مقادیر خروجی واقعی و Y^ مقادیر خروجی پیش بینی شده است. برای محاسبه MAE می توان از تابع mean_absolute_error از sklearn.metrics استفاده کرد.خطای میانگین مربع (mean square error - MSE) : ‌ ‌MSE شبیه MAE است، با این تفاوت که مربع تفاوت مقادیر خروجی واقعی و پیش بینی شده را به جای استفاده از مقدار مطلق، قبل از محاسبه مجموع همه آنها محاسبه می کند. این اختلاف در رابطه زیر نشان داده شده است.خطای میانگین مربع (mean square error - MSE) :

در اینجا، Y برابر است با مقادیر خروجی واقعی و Y^ مقادیر خروجی پیش بینی شده است. برای محاسبه MSE می توان از تابع mean_squared_errorاز sklearn.metrics استفاده کرد.مربع R : ‌ ‌به طور کلی از معیار مربع R برای اهداف توضیحی استفاده می شود. این معیار یک نشانه ای از خوبی یا تناسب یک مجموعه از مقادیر خروجی پیش بینی شده با مقادیر خروجی واقعی ارائه می کند. رابطه زیر به فهم آن کمک می کند. مربع R :

در عبارت ریاضی فوق، MSE صورت کسر است و مخرج کسر واریانس در مقادیر Y است. برای محاسبه مقدار مربع R می توان از تابع r2_score از sklearn.metrics استفاده کرد.
مثال: ‌مثال زیر یک راهکار ساده در پایتون را معرفی می کند که یک دید درباره چگونگی استفاده از معیارهای کارایی مطرح شده فوق را روی مدل رگرسیون به ما می دهد.                            from sklearn.metrics import r2_score
                            from sklearn.metrics import mean_absolute_error
                            from sklearn.metrics import mean_squared_error
                            X_actual = [5, -1, 2, 10]
                            Y_predic = [3.5, -0.9, 2, 9.9]
                            print ('R Squared =',r2_score(X_actual, Y_predic))
                            print ('MAE =',mean_absolute_error(X_actual, Y_predic))
                            print ('MSE =',mean_squared_error(X_actual, Y_predic))

                            
                            
                
                          


خروجی: ‌                            R Squared = 0.9656060606060606
                            MAE = 0.42499999999999993
                            MSE = 0.5674999999999999

                            
                
                          


1399/07/24 13761 766
رمز عبور : tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

نظرات شما

برای ارسال سوال لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.
آموزش برنامه نویسی محمد مهدی کریمی قهی 1402/02/03
اظهار نظر

سلام خدا قوت عالی